Doświadczenie

Doświadczenie

Doświadczenie z zakresu budowy przesyłowych sieci gazowych:

 • Realizujemy ramową umowę z PSG sp. z o.o.Budowa gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od Dn 63 PE do Dn 225 PE i przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od Dn 32 PE do Dn 90 PE zlokalizowanych na terenie objętym działaniem PSG w Gdańsku – obszar działania RDG Włocławek.
 • Realizujemy ramową umowę z PSG sp. z o.o. Budowa gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od Dn 63 PE do Dn 225 PE i przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od Dn 32 PE do Dn 90 PE zlokalizowanych na terenie objętym działaniem PSG – obszar działania RDG Toruń i Inowrocław
 • Przebudowa ul. Łódzkiej w Toruniu na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej.
 • Budowa Trasy Staromostowej w Toruniu na odcinku od Trasy Średnicowej do skrzyżowania z ul. Bema.
 • Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Fosa Staromiejska-Plac Teatralny w Toruniu.
 • Budowa sieci gazowej śr. cieśn.. w ul. Bukowej, Cedrowej, Hebanowej, Parkowej wraz z przyłączami w m. Toruń.
 • Budowa sieci gazowej ś/c relacji Kowalewo Pomorskie – Golub Dobrzyń wraz ze stacją pomiarową gazu Q800m3/h dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Frydrychowo .
 • Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu do budynków usytuowanych przy ul. Transportowca, Cichej, Staropoznańskiej oraz stacji redukcyjno-pomiarowej Q200m3/h dla zakładu produkcyjnego w Inowrocławiu.
 • Przebudowa gazociągu wraz z przyłączami gazu do budynków usytuowanych przy ul.Rybackiej, Rynek w Kruszwicy.
 • Budowa Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Sz. Chełmińska.
 • Budowa gazociągu ś/c dn 355 PE L= 6.400 m. relacji Brodnica-Rypin.
 • Modernizacja stalowego gazociągu n/c Dn150 na gazociąg Dn 180 PE w Kętrzynie ul. Limanowskiego.
 • Modernizacja sieci i przyłączy gazu z rur stalowych przy ul. Św. Ducha , Długiej w Inowrocławiu.
 • Modernizacja sieci i przyłączy gazu z rur stalowych przy ul. Wienieckiej, Wesołej we Włocławku.
 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia ul. Szkolna, Leśna , Mazurska w Lidzbarku Warmińskim
 • Budowa gazociągu L=2620 m wraz z przyłączami w Miejscowości Łosino gm. Kobylnica.
 • Drogi na osiedlu JAR w Toruniu –budowa układu komunikacyjnego.

Doświadczenie z zakresu budowy instalacji pozyskiwania biogazu:

 • 12.2014 r. – 06.2015 r.- Dostawa i montaż generatora w ramach zadania : Wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa modułu spalającego gaz składowiskowy celem wytworzenia energii elektrycznej, dostawa modułu odsiarczania gazu składowiskowego, zabudowa generatora i podłączenie go do istniejącej stacji ssaw i stacji transformatorowej, wykonanie robót elektroenergetycznych, rozruch generatora. Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
 • 11.2014 r.-03.2015 r.- Rozbudowa i modernizacja stacji transformatorowej nN/SN przy stacji biogazowej Ujków Nowy w ramach zadania : Wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac: budowa linii kablowych SN dla podłączenia stacji w układ pracy systemu dystrybutora energii oraz budowa linii kablowych nN dla wyprowadzenia energii elektrycznej z ko generatorów i połączenie kablowe dla dotychczasowych kabli przełączonych do nowych stacji. Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
 • 02.2014 r.- 07.2014 r. – Wykonanie instalacji odgazowania i nawadniania kwater Składowiska Odpadów Komunalnych we Frankach gm. Krośniewice. Zakres robót: wykonanie gazociągów ssących om łącznej długości 2400 mb, wykonanie 12 szt. studni i instalacji nawodniania. Inwestor: Energia 3000 Sp. z o.o.
 • 01.2014 r.-10.2014 r. – Rozbudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej . Zakres robót: opracowanie projektu rozbudowy instalacji odbioru i zagospodarowania gazu składowiskowego, wykonanie 15 szt. studni, dostawa i montaż stacji zbiorczej, odwadniaczy, wykonanie rurociągu zbiorczego. Inwestor: Chemeco-System Sp. zo.o.
 • 10.2013 r. – 12.2013 r. – Zaprojektowanie i budowa sieci studni odgazowania poziomego w ramach rozbudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu. Zakres prac: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, ułożenie rurociągów ssących , studni odgazowujących, montaż odwadniaczy i rurociągów odprowadzających skropliny. Inwestor: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.
 • 11.2013 r. – 08.2014 r. – Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kępnie. Zakres robót: Dostawa urządzeń do odgazowania składowiska, wykonanie pochodni, dmuchawy praz odwadniacza bateryjnego. Inwestor: Inwestor- Kępno Sp. z o.o.
 • 08.2013 r. – 06.2014 r. Budowa instalacji odgazowania kwatery składowej na terenie składowiska w Gdańsku Szadółkach. Zakres robót: wykonanie 56 szt. studni biogazowych, wykonanie zbiorczej instalacji biogazu, wykonanie zbiorczego kolektora biogazu, wykonanie odwadniaczy bateryjnych i sieciowych, wykonanie ssawy o wyd. 1500 m3/h i pochodni o wydajności 1500 m3/h, wykonanie kontenerowej stacji zbiorczej i doprowadzenie do niej zasilania elektroenergetycznego, wykonanie pochodni pasywnej, dostawa silnika biogazowego wraz z montażem, adaptacją w instalacji istniejącej bioelektrowni, wykonanie przeglądów i serwisów okresowych. Inwestor: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 06.2013 r.-07.2013 r. Rozbudowa Miejskiego Wysypiska Odpadów w Toruniu. Zakres prac: wykonanie robót budowlanych związanych z budowa gazociągów i przyłączenie ich do modułów pompująco-regulujących. Inwestor: BIOGAZ INWESTOR Sp. z o.o.
 • 05.2013 r.-07.2013 r. Wykonanie 23 szt. studni gazowych i podłączenie ich do istniejącej instalacji na składowisku odpadów komunalnych w Toruniu. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu.
 • 02.2013 r. – 07.2014 r. Zaprojektowanie i realizacja rekultywacji kwater nr 1 i 2 oraz zaprojektowanie i realizacja przegrody bentonitowej. Zakres prac: Wykonanie projektu rekultywacji kwater nr 1 i 2, wykonanie projektu i realizacja przegrody bentonitowej, zamknięcie wierzchowiny kwatery nr 1, odprowadzenie wód opadowych z wierzchowiny kwatery nr 1, drenaż obwodowy u podnóża kwatery nr 1, zamknięcie wierzchowiny kwatery nr 2, odprowadzenie wód opadowych z wierzchowiny kwatery nr 2, drenaż obwodowy u podnóża kwatery nr 2. Inwestor: MOSTOSTAL Warszawa S.A
 • 12.2012 r. -09.2013 r. Budowa instalacji do odgazowania składowiska i unieszkodliwiania gazu składowiskowego w tym wykonanie prac projektowych, robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń i wyposażenia. Zakres prac obejmował : budowę 50 szt. studni pionowych ujęcia biogazu fi 500, 8.898 m rurociągów ssących, drenaż rozsączający skroplin, montaż odwadniaczy bateryjnych, przyłącza energetyczne. Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
 • 11.2012 r. – 04.2013 r. Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji energii elektrycznej z odzyskiem i wykorzystaniem ciepła na potrzeby ZUOK w Kobiernikach Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o.
 • 09.2012 r. – 11.2012 r. Zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc. Zakres robót obejmował: przygotowanie wierzchowiny kwatery składowiska pod izolację odgazowania i przyszłą rekultywację wraz z wyrównaniem, niwelacją zagłębień terenowych i zapadlisk, wykonanie 22 studni pionowych odgazowujących 500 mm średnicy z rurociągiem perforowanym 160 mm o głębokości 20 m, wykonanie sieci gazociągów transportujących biogaz od poszczególnych studni biogazowych do stacji zbiorczej, dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zbiorczej, wykonanie gazociągu zbiorczego od stacji zbiorczej do włączenia do istniejącego systemu wraz z wykonaniem prób szczelności całej instalacji łącznie z rurociągami transportującymi. Inwestor: MOSTOSTAL Warszawa S.A.
 • 07.2012 r.-10.2012 r. Instalacja odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu. Zakres robót obejmował : opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie według niej robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu wraz z rozruchem technicznym kompletnej instalacji. Inwestor: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.
 • 03.2012 – 07.2012 r. Budowa instalacji do odgazowania składowiska odpadów w miejscowości Smolna, gmina Oleśnica , polegająca na wytyczeniu wszystkich obiektów w terenie, wykonanie kolektora wraz z połączeniami oraz studni do odgazowania, wykonanie wewnętrznej energetycznej linii zasilającej, posadowienie pochodni do spalania gazu składowiskowego, utwardzanie placu wokół pochodni, montaż ogrodzenia, wykonanie nasadzeń krzewów. Inwestor: Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy
 • 05.2011-09.2011r. Rozbudowa istniejącego systemu pozyskiwania gazu składowiskowego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej a zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska. Zakres zamówienia obejmował: Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
 • 05.2011-06.2011r. Dostawa stacji pomp biogazu z pochodnią do spalania biogazu na wysypisku w Rudnej. Zakres prac obejmował: wykonanie, dostawę i montaż kontenerowej stacji pomp biogazu o wydajności max 300 m3/h z pochodnia do spalania biogazu zainstalowaną na dachu, wykonanie 7 studni gazowych wierconych, wykonanie rurociągów odprowadzających biogaz, łączących studnie z przedmiotową stacją pomp. Inwestor: Chemeco-System Sp. z o.o.
 • 06.2011 r.-08.2011 r. Budowa instalacji do odgazowania kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych budowa instalacji do odgazowania kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych. Zakres zamówienia obejmował: wykonanie robót budowlanych: budowa kolektora, wraz z przyłączami w skład których wchodzą: 235 m gazociągu o średnicy 90 mm oraz 240 m gazociągu o średnicy 63 mm, 8 studni do odgazowania składowiska, wykonanie wewnętrznej energetycznej linii zasilającej; dostawę i montaż urządzeń: pochodni, ssawy podciśnieniowej, odwadniacza sieciowego, rozruch, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, szkolenie obsługi, Inwestor: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
 • 12.2010 r.- 03.2011 r.- Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odgazowania gminnego składowiska odpadów w Bogatyni - Zakres robót obejmował: dostawę urządzeń i obiektu kontenerowego, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji z automatyczną regulacją studni gazowych i izolowaną pochodnią, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie obsługi, Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o o Bogatynia
 • 12.2010 r.- 12.2011 r. - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odgazowaniem składowiska odpadów w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2. Zakres robót obejmował: wykonanie projektu, wykonanie ok. 30 studni, wykonanie ponad 5.000 m gazociągu, wykonanie i montaż modułu pompująco-regulującego wraz z pochodnią, dostawa jednostki ko generacyjnej , wykonanie prac elektroenergetycznych dla przyłączenia generatora, Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach
 • 11.2010 r.-08.2011 r. Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu. Zakres prac: odwiercenie 40 szt. studni, wykonanie sieci rurociągów o dł. 4.600 mb, dostarczenie i montaż kontenera zbiorczego, odwadniaczy, kontenera ssawy o o wydajności 500m3/h wraz z pochodnia do spalania biogazu, dostarczenie i montaż jednostki ko generacyjnej o mocy elektrycznej 480 kW i mocy cieplnej 510 kW, rozbudowa stacji Trafo wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla potrzeb elektrowni biogazowej. Inwestor: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu
 • 10.2010 r.-12.2010 r. Rozbudowa systemu pozyskiwania gazu składowiskowego zlokalizowanego na Miejskim Składowisku Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu: Wybudowanie 20 szt. studni biogazowych wraz z przyłączami, łączącymi studnie z nowym modułem pompująco-regulującym, dostawę i zainstalowanie nowego kontenerowego modułu pompująco-regulującego wraz z jego uruchomieniem, wybudowanie odwadniacza gazu składowiskowego, rozruch technologiczny wybudowanych instalacji na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu , Inwestor: BIOGAZ INWESTOR Sp. z o.o.
 • 03.2010 r. – 06.2010 r. Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zabrzu wraz z instalacją ujściową, transportu i spalania biogazu składowiskowego w pochodni: Podłączenie rurociągami PE fi 63 mm wraz z odwadniaczami 60 studni biogazowych do stacji MPR, dostawa i montaż stacji MPR z 60 przyłączami oraz pochodnią w wykonaniu z regulacją ręczną na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zabrzu, Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
 • 11.2008-05.2011 r. Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku-Szadółkach, roboty budowlano-montażowe polegające na: wykonaniu 120 studni biogazowych, budowa sieci gazociągów ssących i gazociągów zbiorczych, montaż stacji regulacyjnych, wykonanie sieci biogazowej i budowa gazociągu tłocznego z odwodnieniem, dostawa i montaż stacji transformatorowej, budowa trzech obiektów: bioelektrowni, pochodni i budynku ssawy biogazu, wykonanie 6 modułów regulujących, podłączenie istniejących generatorów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Gdańsku – Szadółkach Inwestor: Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o
 • 09.2008 r. – 12.2008 r. Wykonanie projektu oraz budowa instalacji odgazowania składowiska : Wykonanie projektu technicznego, wykonanie studni biogazowych, budowa sieci gazociągów ssących i gazociągu przesyłowego, dostawa i montaż modułu pompująco – regulacyjnego wraz z pochodnią do spalania biogazu na Składowisku Odpadów Komunalnych w Raciborzu, Inwestor: Inter ENERGIA S.A.
 • 10.2007 r. – 12.2007 r. Wykonanie robót budowlanych wraz z projektowaniem w zakresie odgazowania kwatery składowej: Wykonanie projektu technicznego, wykonanie 14 studni biogazowych wierconych oraz 56 drenaży dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO- DOLINA Sp.z o.o. w Łężycach, Inwestor: EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach
 • 08.2007 r. – 12.2007 r. Budowa instalacji odgazowania składowiska: Wykonanie 16 studni biogazowych, 3 studni wodno-gazowych, budowa sieci gazociągów ssących i gazociągu zbiorczego, dostawa i montaż stacji regulacyjnej z odwadniaczem na Składowisku Odpadów Komunalnych w Gdańsku - Szadółkach, Inwestor: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
 • 09.2007 r. – 12.2007 r. - Budowa instalacji odgazowania składowiska: Wykonanie 14 studni biogazowych, budowa sieci gazociągów ssących, dostawa i montaż stacji ssawy i pochodni do spalania gazu na Składowisku Odpadów Komunalnych w Lipinach Starych Gm. Wołomin, Inwestor: URZĄD MIASTA Wołomin
 • 06.2007r. - 08.2007 r. Wykonanie projektu oraz budowa instalacji odgazowania składowiska : Wykonanie 17 studni biogazowych, budowa sieci gazociągów i podłączenie do stacji pomp na Składowisku Odpadów Komunalnych w Toruniu, Inwestor: BIOGAZ - INWESTOR Sp. z o.o. 10.2005 r. - 11.2006 r. Budowa systemu pozyskiwania i przetwarzania biogazu: Wykonanie 29 studni biogazowych, budowa sieci gazociągów, dostawa i montaż stacji pomp i generatora prądotwórczego na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rokitnie Inwestor: Urząd Miasta Lublin
 • 03.2006 r. – 08.2006 r. Remont systemu pozyskiwania biogazu: Wykonanie 30 nowych studni biogazowych i remont istniejących budowa sieci gazociągów, przeniesienie i montaż stacji pomp na Składowisko Odpadów Komunalnych w Łęgajnach k/Olsztyna, Inwestor: Hedeselskabet Sp. z o.o
 • 07.2006 r. – 10.2006 r. - Rozbudowa systemu pozyskiwania biogazu polegająca na wykonaniu 31 nowych studni biogazowych, budowie sieci gazociągów i podłączenie do stacji pomp na Składowisku Odpadów Komunalnych w Łubnej, Gmina Góra Kalwarii Inwestor: Hedeselskabet Sp. z o.o
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Ok